Free shipping and extended returns, for further information connect with us at 00 800 800 77232 or visit the FAQ section

SEKRETESSPOLICY

Prada S.p.A., med registrerat s?te i Milano (Italien), det r?relsedrivande holdingbolaget i Prada Group och ansvarig utgivare f?r webbplatsen?www.bbfreebies.com?(”Webbplatsen”) tillsammans med dotterbolaget Prada Sweden AB, med registrerat s?te i Stockholm (Sverige), det f?retag som direkt driver f?rs?ljningen av produkter som erbjuds p? Webbplatsen med leverans inom Sverige (Prada S.p.A. och Prada Sweden AB h?nvisas b?da till som ”PRADA”), erk?nner vikten av att beh?lla konfidentialitet, integritet och s?kerhet f?r dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) och informerar h?rmed dig om att alla personuppgifter som du l?mnar ut till PRADA genom v?r Webbplats, liksom alla personuppgifter som du l?mnar ut till n?gon av Prada Group-butikerna, ?ven genom dess filialer och/eller dotterbolag (som tillsammans kallas ”Prada Group”), kommer att behandlas enligt de europeiska sekretesslagarna (f?rordning (EU) 2016/679 – ”GDPR”) och alla specifika lokala best?mmelser som g?ller fr?n g?ng till g?ng f?r behandlingen av uppgifter utanf?r den Europeiska unionen, liksom de principer och allm?nna f?rh?llningsregler som innefattas i de etiska regler som till?mpas av Prada Group.

1. Typ av personuppgifter och uppgiftsk?lla
Webbinformation
Under normal anv?ndning samlar de datorsystem och programvaruprocedurer som anv?nds f?r att driva v?r Webbplats in vissa personuppgifter (loggfiler). ?verf?ringen av s?dana uppgifter ?r f?rbunden med anv?ndningen av internetprotokoll. Denna information samlas inte in f?r att kopplas till specifika registrerade. D?remot kan denna information, av sin natur, g?ra s? att anv?ndarna identifieras genom behandlingen av dessa uppgifter och komplettering med uppgifter som tredje parter har tillg?ng till. S?dan information inkluderar IP-adresser eller dom?nnamn f?r de datorer som du anv?nder f?r att bes?ka v?r Webbplats, URI-adresser (Uniform Resource Identifiers) till de k?llor som f?rfr?gan har gjorts till, vilken metod som anv?nds f?r att g?ra f?rfr?gan till servern, storleken p? den fil som erh?lls till svar, den numeriska statuskoden f?r serverns svar (framg?ngsrik, fel o.s.v.) och andra parametrar som r?r anv?ndarens operativsystem och datormilj?. Dessa uppgifter anv?nds endast i syfte att erh?lla anonym statistisk information om anv?ndningen av v?r Webbplats och f?r att garantera dess korrekta funktion.

Cookies
V?r Webbplats anv?nder cookies f?r att s?kerst?lla att den fungerar effektivt och f?r att f?rb?ttra v?ra tj?nster. Cookies ?r sm? textfiler som skickas till din dator (vanligtvis till din webbl?sare) av de webbplatser som du bes?ker. Cookies lagras p? din dator f?r att k?nnas igen av dessa webbplatser vid dina efterf?ljande bes?k. F?r mer information om cookies, vilken typ av cookies som anv?nds p? v?r Webbplats, hur man kan avaktivera dem och hur du kan ?terkalla ditt samtycke, se v?r?policy f?r cookies.

Personuppgifter som frivilligt har l?mnats ut av den registrerade
PRADA samlar in och behandlar de personuppgifter som du direkt och frivilligt l?mnar ut genom v?r Webbplats n?r du g?r onlinebest?llningar och/eller registrerar dig p? v?r Webbplats och/eller prenumererar p? v?rt nyhetsbrev och/eller kontaktar v?r kundtj?nst. PRADA samlar ?ven in och behandlar de personuppgifter som du l?mnar ut genom att fylla i v?rt kundkort i v?ra butiker. Dessa uppgifter inkluderar, till exempel, ditt f?r- och efternamn, post- och e-postadress, telefonnummer och f?delsedatum. Dessutom samlar vi, n?r du frivilligt har skickat ett e-postmeddelande genom v?r Webbplats och/eller till de adresser som anges p? v?r Webbplats, in din e-postadress s? att vi kan svara p? eventuella f?rfr?gningar, liksom alla kompletterande personuppgifter som innefattas i ditt meddelande.

2. ?ndam?l f?r behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas utifr?n behovet av att tillhandah?lla tj?nster f?r f?ljande ?ndam?l:

(a) svara p? alla dina f?rfr?gningar och sk?ta din kontakt med PRADA;
(b) fullg?ra dina onlinebest?llningar och utf?ra all hantering som ?r kopplad till dessa (inklusive administrativ hantering av avtal, leverans av varor, betalningsbehandling, hantering av eventuella fordringar och tvister, f?rebyggande av bedr?geri) samt uppfylla alla f?rpliktelser enligt till?mpliga lagar och best?mmelser.

Dessutom kan dina personuppgifter, med st?d av ditt tidigare samtycke, inkluderas i Prada Groups databas, som hanteras av holdingbolaget Prada S.p.A. och behandlas tillsammans med informationen om dina k?p f?r f?ljande ?ndam?l:

(c) profilering: f?r att utf?ra individuella studier eller gruppstudier, kartl?ggningar, statistiska unders?kningar och/eller marknadsunders?kningar betr?ffande dina preferenser med avseende p? v?ra produkter, s? att vi kan erbjuda dig en personanpassad service och fr?mja kultur- och rekreationsverksamhet som kan intressera dig;
(d) marknadsf?ring: f?r att kontakta dig och/eller skicka (via post, telefon, e-post och andra typer av elektronisk kommunikation) information och erbjudanden, inklusive kommersiell information, nyhetsbrev, reklammaterial, kataloger och inbjudningar till evenemang som ?r kopplade till Prada Groups produkter och tj?nster.

3. Metoder f?r behandling
Dina personuppgifter kommer att behandlas med l?mpliga elektroniska eller automatiska medel och datoriserade verktyg eller manuellt p? pappersutskrift, endast f?r de ?ndam?l som de har samlats in f?r och s?kerhet och konfidentialitet garanteras f?r all information som behandlas. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Prada Groups interna personal som ?r beh?riga f?r att g?ra detta d? det ing?r i deras arbetsuppgifter.? Dina personuppgifter kan ?ven behandlas av tredje parter i den utstr?ckning som det ?r n?dv?ndigt och/eller behj?lpligt f?r ovann?mnda ?ndam?l. Dessa tredje parter kommer p? uppdrag av PRADA att agera som personuppgiftsbitr?den (t.ex. tj?nsteleverant?rer, stamn?tsoperat?rer, IT-tekniker eller andra leverant?rer som har anlitats av PRADA f?r att genomf?ra och/eller hantera reklamkampanjer f?r PRADA:s produkter och tj?nster o.s.v.).

Observera ?ven att om du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter f?r de ?ndam?l som framg?r under bokst?verna (c) och (d) i avsnitt 2 ovan kommer dina uppgifter automatiskt att bli synliga f?r och delas med alla Prada Group-butiker (inom och utanf?r Europeiska unionen) och PRADA kommer att vidta alla l?mpliga s?kerhets- och konfidentialitets?tg?rder som kr?vs av till?mplig lagstiftning.

4. Formen f?r utl?mnande av personuppgifter
Utl?mnandet av personuppgifter ?r frivilligt.

Om du vill skapa en ink?psorder f?r produkter som erbjuds p? v?r Webbplats och/eller f? information om Prada Groups produkter och tj?nster och/eller kontakta v?r kundtj?nst och/eller anv?nda n?gra andra tj?nster som erbjuds av Prada Group, m?ste du fylla i alla obligatoriska f?lt i de relevanta formul?ren.

Behandlingen av dina personuppgifter f?r de ?ndam?l som anges vid bokst?verna (c) och (d) i avsnitt 2 kr?ver ett uttryckligt samtycke fr?n dig. Om du inte ger ditt samtycke kan det h?nda att vi inte kan erbjuda dig en personanpassad service och informera dig om de initiativ som kan vara intressanta f?r dig och/eller skicka annan kommersiell information om produkter, initiativ och evenemang fr?n Prada Group.

Du kan ?terkalla ditt samtycke till v?r behandling av dina personuppgifter n?r som helst genom att skriva till PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milano (Italien), genom att skicka ett e-postmeddelande till?privacy@prada.com?eller genom att anv?nda l?nken ”avsluta prenumeration” som finns med i alla kommersiella, elektroniska meddelanden fr?n oss och/eller genom att anv?nda andra l?mpliga procedurer som kan finnas tillg?ngliga f?r dig.

5. ?verf?ring och avsl?jande av uppgifter
N?r det ?r n?dv?ndigt och/eller behj?lpligt f?r ovann?mnda ?ndam?l kan dina personuppgifter, p? uppdrag av PRADA, behandlas av andra akt?rer som agerar som personuppgiftsbitr?de, inklusive:

  • f?retag och franchisetagare inom Prada Group som driver Prada Group-butiker;
  • f?retag, konsulter och f?retag som tillhandah?ller r?dgivande tj?nster och/eller konsulttj?nster eller utf?r relaterade tj?nster som ?r behj?lpliga f?r PRADA:s databehandling.

Eftersom PRADA ?r del av ett internationellt n?tverk och anv?nder globala tj?nster kan dina personuppgifter ?verf?ras utomlands i enlighet med till?mplig lagstiftning, inklusive l?nder utanf?r den Europeiska unionen d?r PRADA bejakar sina intressen genom att anv?nda alla l?mpliga s?kerhets?tg?rder och skydd f?r att s?kerst?lla en l?mplig niv? av datas?kerhet.

Dina personuppgifter kommer inte att anv?ndas av tredje parter f?r reklam?ndam?l eller f?r marknadsf?ring av produkter, tj?nster eller initiativ av akt?rer som inte tillh?r Prada Group. De kommer inte heller under n?gra omst?ndigheter att avsl?jas f?r ok?nda personer.

6. Lagringsperiod
Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras under den tid som ?r n?dv?ndig f?r de ?ndam?l som de har samlats in f?r och i enlighet med de lagringsperioder som framg?r av till?mpliga lagar eller tills du ?terkallar ditt samtycke till behandlingen, i f?rekommande fall.? Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas automatiskt och permanent eller anonymiseras.

7. Personuppgiftsansvariga
F?r ?ndam?let att hantera och fullf?lja dina onlinebest?llningar som h?nvisas till vid bokstav (b) i avsnitt 2 ovan???r personuppgiftsansvarig?Prada Sweden AB.?V?nligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skriva till Prada Sweden AB, Birger Jarlsgatan 11, 11145 Stockholm (Sverige) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till?privacy@prada.com.

F?r andra ?ndam?l med databehandlingen som h?nvisas till vid bokst?verna (a), (c) och (d) i avsnitt 2 ovan???r personuppgiftsansvarig?Prada S.p.A.?V?nligen kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud (”DPO”) genom att skriva till Prada S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, Milano (Italien) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till?privacy@prada.com.

8. Den registrerades r?ttigheter
Observera att du kan ut?va dina r?ttigheter under artiklarna 15 till 21 i GDPR och mer specifikt r?tten att kr?va information om huruvida dina personuppgifter behandlas och behandlingens k?nnetecknande egenskaper, r?tten till korrigering och radering av dina personuppgifter, r?tten att inv?nda mot behandlingen och/eller r?tten att f? dessa personuppgifter ?verf?rda till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har ?ven r?tten att ?terkalla ditt samtycke n?r som helst. ?terkallandet av ditt samtycke kommer inte att p?verka behandlingens lagenlighet innan ?terkallandet, med st?d av ditt samtycke. Du kan l?mna in ett klagom?l till den italienska dataskyddsmyndigheten (Autorità garante per la protezione dei dati personali) vid Piazza di Montecitorio nr. 121, 00186, Rom (Italien).

9. Kontaktuppgifter
Om du har n?gon f?rfr?gan ang?ende dina personuppgifter, denna sekretesspolicy eller hur du kan ut?va dina r?ttigheter, kan du kontakta personuppgiftsansvarig eller DPO kostnadsfritt vid de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.

PRADA f?rbeh?ller sig r?tten att g?ra ?ndringar i denna sekretesspolicy n?r som helst. Den sekretesspolicy som g?ller f?r n?rvarande ?r den som finns publicerad p? v?r Webbplats.

Senast uppdaterad: den 24 maj 2018?

?

PRIVACY POLICY

Prada S.p.A., with registered office in Milan (Italy), the operating holding company of the Prada Group and site manager of?www.bbfreebies.com?(“Website”) together with its subsidiary Prada Sweden AB, with registered office in Stockholm (Sweden), the company directly operates the selling of products offered on the Website with shipping in Sweden (Prada S.p.A. and Prada Sweden AB are referred together as “PRADA”), recognise the importance of maintaining the confidentiality, integrity and security of your personal data (“Personal Data”), and hereby inform you that any Personal Data which you provide to PRADA through our Website, as well as any Personal Data which you may provide to a Prada Group store, including through its subsidiaries and/or affiliates (collectively the “Prada Group”), will be processed in compliance with current European privacy laws (Regulation (EU) 2016/679 –?“GPDR”) and with any specific local regulations applicable from time to time for the processing of data outside the European Union, together with the principles and general rules of conduct contained in the Code of Ethics adopted by the Prada Group.

1.?Type and source of Data
Browsing data
During their normal operation, the computer systems and software procedures used to operate our Website collect certain personal data (log files). The transmission of such data is inherent to the use of internet communication protocols. This information is not collected in order to be associated to specific data subjects. However, due to its nature, this information can allow users to be identified by means of their processing and integration with data held by third parties. Such information includes the IP addresses or domain names of the computers you use to visit our Website, URIs (Uniform Resource Identifiers) of the resources requested, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in reply, the numerical status code of the server reply (successful, error, etc.) and other parameters concerning the user's operating system and computer environment. This data is used with the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of our Website and to guarantee its correct operation.

Cookies
Our Website uses cookies to ensure its efficient functioning and to improve our services. Cookies are small text files that are sent to your computer (usually to your browser) by the websites you visit. Cookies are stored in your computer to be recognised by those websites on your subsequent visits. For more information on cookies, on the types of cookies used on our Website, on how to disable them and on how you can revoke your consent, see our?cookie policy.

Personal Data voluntarily provided by the data subject
PRADA collects and processes the Personal Data that you directly and voluntarily provide through our Website when you place online orders and/or register to our Website and/or subscribe to our newsletter and/or contact our Customer Service. PRADA also collects and processes the Personal Data that you may provide by filling in our Customer Card at our stores. These data include, for example, your first and last name, postal and e-mail address, phone number and date of birth. Furthermore, when you voluntarily send an e-mail through our Website and/or to the addresses indicated in our Website, we collect your e-mail address so that we can reply to any request, as well as any additional Personal Data contained in your message.

2. Purpose of processing
Your Personal Data may be processed based on the necessity for the provision of the services for the following purposes:

(a) to respond to all your requests and to manage your relationship with PRADA;
(b) to fulfil your online purchase orders and perform all management activities connected with it (including administrative management of the contract, delivery of goods, payment processing, management of any claims and litigation, and fraud prevention), and to comply with any applicable legal or regulatory obligations.

Furthermore, subject to your prior consent, your Personal Data may be included in the Prada Group customer data base, managed by the holding company Prada S.p.A., and processed together with the details of your purchases for the following purposes:

(c) profiling: to perform individual or group studies, surveys, statistical and/or market researches on your preferences with regards to our products, so that we can offer you a personalised service and promote cultural and recreational activities that may interest you;
(d) marketing: to contact you and/or send you (by post, telephone, e-mail and any other form of electronic communication) information and promotions, including commercial information, newsletters, advertising material, catalogues and invitations to events related to the Prada Group’s products and services.

3. Processing Methods
Your Personal Data will be processed by suitable electronic or automated means and computerised tools, or manually and on hard copy, exclusively for the purposes for which they have been collected and guaranteeing the security and confidentiality of any processed information. Your Personal Data will be processed only by the Prada Group’s internal staff duly authorised to do so under their respective job duties. Your Personal Data may also be processed by third parties to the extent necessary and/or instrumental for the above purposes. These third parties will act on behalf of PRADA as data processors (e.g. service providers, carriers, IT technicians or any other suppliers appointed by PRADA to carry out and/or manage any promotional campaigns for PRADA’s products and services, etc.).
Please also note that if you consent to the processing of your Personal Data for the purposes referred to under letters (c) and (d) of paragraph 2 above, your data will be automatically visible to, and shared with, all Prada Group stores (inside and outside of the European Union), and PRADA will take all appropriate security and confidentially measures required by applicable legislation.

4.?Nature of the provision of personal data
The provision of your Personal Data is optional.
However, if you wish to make a purchase order for products offered on our Website, and/or receive information on Prada Group’s products and services, and/or contact our Customer Service and/or use any other services offered by the Prada Group, you need to fill in all mandatory fields of the relevant forms. The processing of your Personal Data for the purposes indicated at letters (c) and (d) of paragraph 2 above is subject to your prior express consent. If you withhold your consent, we may not be able to offer you a personalised service and inform you of any initiatives that may interest you and/or send you any other commercial information on products, initiatives and events of the Prada Group. You may withdraw your consent to the processing of your Personal Data by us at any time, by writing to PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milan (Italy), by sending an e-mail at?privacy@prada.com, or by using the “unsubscribe” link included in all of our commercial electronic communications, and/or by using any other appropriate procedures which may be made available to you.

5. Transfer and disclosure of data?
Whenever necessary and/or instrumental to the above purposes, your Personal Data may be processed on behalf of PRADA by other entities acting as data processor, including:

  • Prada Group companies and franchisees that operate Prada Group stores;
  • companies, consultants and firms providing advisory and/or consulting activities, or performing related services that are instrumental to data processing on behalf of PRADA.

As PRADA is part of an international network and uses global services your Personal Data may be transferred abroad in accordance with applicable legislation, including to countries outside the European Union where PRADA pursues its interests, by adopting all appropriate security measures and safeguards to ensure an appropriate level of data security.
Your Personal Data will not be used for third-party advertising purposes or for the promotion of products, services or initiatives by entities other than the Prada Group, nor shall they be disclosed to unknown persons under any circumstances.

6. Retention period
Your personal data will be processed and stored for as long as required for the purposes for which they were collected, and in accordance with the storage periods provided for by the applicable laws, or until you revoke your consent to the processing, if applicable. After such period, your Personal Data will be automatically and permanently erased or made anonymous.

7. Data controllers
For the purpose of managing and executing your online purchase orders referred to at letter (b), of the paragraph 2 above?the Data Controller is Prada Sweden AB. Please contact the Data Controller by writing to?Prada Sweden AB,?Birger Jarlsgatan 11, 11145 Stockholm (Sweden), or sending an e-mail to?privacy@prada.com.

For the other purposes of data processing referred to at letters (a), (c) and (d) of the paragraph 2 above?the Data Controller is Prada S.p.A.. Please contact the Data Controller or Data Protection Officer (“DPO”) by writing to?Prada S.p.A.,?Via Antonio Fogazzaro 28, Milan (Italia), or by sending an e-mail to?privacy@prada.com.

8. Rights of the data subject
Please note that you may exercise the rights under Articles 15 to 21 GDPR, and specifically the right to request information as to whether your Personal Data is being processed and as to the characteristics of the processing, the right to rectification and erasure of your Personal Data, the right to object to the processing and/or the right to have those Personal Data transmitted to another controller.
You also have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal. You may lodge a complaint with the Italian supervisory authority (Autorità garante per la protezione dei dati personali) at Piazza di Montecitorio no. 121, 00186, Rome (RM).

9. Contacts
If you have any request on your Personal Data, on this Privacy Policy or on how you might exercise your rights, you may contact the Data Controller or the DPO free of charge at the contact details indicated at paragraph 7.

PRADA reserves the right to amend this Privacy Policy at any time. The Privacy Policy currently in force is the one published on our Website.

Last updated:? 24 May 2018

日本乱理伦片在线观看